Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Szentkuti Orsolya
egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 50198427
adószám: 67414620-1-33
székhely és postacím: 2235 Mende, Dózsa György út 186.
weboldal: www.dogology.hu
e-mail cím: info@dogology.hu
telefonszám: 06 20 4280106

2. Bevezetés
Jelen tájékoztató a www.dogology.hu weboldal által nyújtott internet útján elérhető szolgáltatások, valamint az általam kiküldött közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések, valamint a szerződéses jogviszonyban általam nyújtott fizioterápiás és kutyaképzési szolgáltatások (továbbiakban együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelési Tájékoztató az általam követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit mutatja be.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679. európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. Az adatkezelés alapelvei
3.1 Az adatvédelem fontosságára tekintettel a kezelésemben lévő személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezelem.
3.2 Csak olyan személyes adatokat kezelek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, a cél elérésére alkalmasak és amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárult vagy azt számomra jogszabály írja elő.
3.3 Minden szükséges intézkedést megteszek annak érdekében, hogy biztosítsam az Ön által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

4. Az adatkezelések célja, kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja és időtartama
4.1 Weboldalunk böngészéséhez kapcsolódó adatkezelés
4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A www.dogology.hu weboldal megfelelő működéséhez sütiknek – vagy az angol eredeti alapján cookie-knak – nevezett adatfájlokat kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más nagy webhelyek és internetszolgáltatók is teszik.
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek (demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, preferenciák).

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. A cookie-kat a felhasználó törölheti a számítógépéről. A cookie-k alkalmazásával a következő személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján). Mivel a cooki-k alkalmazása a felhasználó beállításának függvénye, az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is az önkéntes hozzájárulás, amelyre az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja ad lehetőséget.

A www.dogology.hu weboldalt működtető technikai megoldások összessége (a továbbiakban: a rendszerek) működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. Ezek: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatai, ahonnan a felhasználó eljutott az oldalra, és azok is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok adatkezelésére az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosít lehetőséget, miszerint az adatkezelő saját jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében van mód az adatkezelésre).
4.1.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
4.1.3 Az adatkezelés időtartama
A honlap megtekintésétől számított 12 hónap.
4.2 A weboldalon történő űrlapkitöltéshez kapcsolódó adatkezelés
4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja (személyes adat / az adatkezelés célja)
A weboldalon lehetőség van a kapcsolatfelvételre. A kapcsolatfelvételhez kapcsolódóan kezelt személyes adatok a következők:

 • Név
  Az Önnel való kapcsolatfelvétel személyessé tételéhez szükséges.
 • E-mail cím
  Az a cím, amelyen keresztül tartjuk a kapcsolatot Önnel.
 • Telefonszám
  Az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges.

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja
A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel kapcsolatos személyes adatok kezelése során az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
4.2.3 Az adatkezelés időtartama
A weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén az Ön adatait a szerződéses kapcsolat létrejöttéig, de legfeljebb a kapcsolatfelvételt követő harmadik hónap végéig.
4.3. Egyéb megkeresések (online és telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok)
Azon természetes személyek által küldött e-mailek esetén, akik még nem ügyfeleim, az e-mail címet vagy telefonszámot, amelyről megkeresnek, a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő harmadik hónap végén törlöm; kivéve, ha a jogos érdekem a személyes adat további kezelését indokolja, e jogos érdek fennállásáig.
4.4. Szerződéses partnereim személyes adatainak kezelése
Ügyfeleim személyes adatai közül a szerződések létrejötte, módosítása, teljesítése céljából (adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) kezelem az ügyfél (gazdi) természetes személy nevét, e-mail címét, telefonszámát. Ezen személyes adatokat a szerződéses kapcsolat megszűnését követően az elévülési idő végéig, amennyiben az adatokat számviteli bizonylatok tartalmazzák, 8 évig kezelem.
4.5 Felelősségvállalás
A megadott személyes adatokat nem ellenőrzöm. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ez azt jelenti, hogy a megkereső, illetve az ügyfél a megkeresés során, illetve a szerződéskötés során megadott személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és a valóságnak megfelelnek, a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő (és kutyája) vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
Amennyiben a személy harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli.

5. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adatbiztonsági intézkedések
5.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak azok férnek hozzá, akiknek az adat a feladata ellátásához az szükséges. Munkatársaimon felül külső közreműködőket is igénybe veszek (pl. könyvelő iroda, weboldal szolgáltató, marketinges). Ők a saját adatvédelmi szabályzatuk alapján kezelik a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a kiállítást követően átadom a könyvelőirodának. A webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók hozzáférhet az Ön IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítja a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. Az e külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltató által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
Az általam kezelt személyes adatokat – a fent megjelölt közreműködő szervezeteken túl – nem adom át harmadik személynek, kivéve, ha azt valamilyen jogszabály kifejezetten elő nem írja azt vállalkozásunk részére (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, illetve jogszabály alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt).
Vannak olyan külső szolgáltatók, amelyekkel nem állok szerződéses jogviszonyban, azonban ettől függetlenül is a weboldalhoz– akár az Ön mint felhasználó közreműködése által, akár anélkül –hozzáférnek, és ez által Önről vagy a weboldalon folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjthet, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására. Ilyen külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: FacebookIreland Inc.,Google LLC, Instagram LLC., Linkedin Co., Twitter International Company., Viber Media LLC, , YouTube LLC. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.
5.2 Adatbiztonsági intézkedések
Az Ön által megadott adatokat biztonságos eszközökön tárolom, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Adatvédelmi incidens esetén az adatvédelmi rendeletben foglaltak szerint járok el.

6. Az érintett természetes személyek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy milyen személyes adatait,

 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezelem,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottam hozzáférést vagy kinek továbbítottam a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítem.

6.2 A hozzáféréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • milyen személyes adatát,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • mennyi ideig
 • kezelem,
 • kik az adattovábbítás címzettjei, ha nem Ön adta meg az adatokat, akkor milyen forrásból jutottunk hozzá,
 • mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt.

A fentieken felül Ön kérelmezheti, hogy adatait helyesbítem, töröljem, kezelésüket korlátozzam, illetve tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
A hozzáféréshez való jog keretében kérésére az általam kezelt személyes adatainak másolatát rendelkezésére bocsátom (az első példányt ingyenesen, a további másolatok esetén költségeink megtérítését kérjük Öntől).
Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítem, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítem.
6.3. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsam (helyesbítsem vagy hiányos adat esetén egészítsem ki) valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).
Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítem, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítem.
6.4 A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet abban az esetben utasítom el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelez.
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor kérelmét haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül teljesítem, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesítem.
A törléshez való jog gyakorlását jelenti, ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját jelentő hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törlési jogot Ön abban az esetben is gyakorolhatja, ha
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amely célból kezeltem,
tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan elsőbbséget élvező ok, ami indokolná a további adatkezelést,
személyes adatait jogellenesen kezelném,
a személyes adatot az alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
személyes adatainak gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
6.4 A korlátozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését korlátozzam. A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Személyes adatok korlátozása esetén azokat csak tárolom, más adatkezelési műveletre nincs lehetőségem. Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (a korlátozás időtartama alatt lehetőségünk van felülvizsgálni az adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
 • már nincs szükségem az Ön személyes adataira, de Ön jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséthez vagy védelméhez kéri,
 • Ön tiltakozik az ellen, hogy a jogos érdekem alapján kezeljem az adatokat (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg a jogos érdek megállapítást nem nyer).

6.6 A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az én vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét.
Ha az Ön tiltakozása megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszüntetem, és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a személyes adatát korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az adatkezelést törvény rendelte el, az Ön adatát nem törölhetem, viszont a személyes adatot nem továbbítom az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértek, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az adatok törlésére az elévülési idő lejártát, számviteli bizonylat esetén 8 év elteltével kerül sor.
6.7. Hordozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat más adatkezelőnek továbbítsa.
6.8 Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevétel, kérelem, panasz benyújtására az 1. pontban meghatározott e-mail címen, illetve postacímen biztosítunk lehetőséget. A STEMO Marketing Kft. adatkezelésével kapcsolatban az érintett természetes személyek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) hatósági eljárást kezdeményezhetnek (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.), illetve bírósághoz fordulhatnak. Amennyiben az érintett személy bírósághoz fordul, dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

7. Egyéb rendelkezések
Jelent tájékoztató megváltoztatásának jogát fenntartom.